H.H. Niranjana Swami leads Hare Krishna kirtan - Sat, Jan 28, 2017