H.H. Niranjana Swami - Bhagavad Gita 2.40 - Wed, Jul 12, 2023