H.H. Niranjana Swami - Bhagavad Gita 13.8-12 - Wed, Jan 2, 2019