H.H. Niranjana Swami - BG 2.69 - Sunday Program - Sun, Jan 22, 2017