March 19, 2012 Rama Raya Prabhu - Lecture honoring appearance day of HG Aindra Prabhu

Lecture, Jaya Raya Madhava, Saparshada bhagavad viraha janita vilapa (Lamentation Due to Separation from the Lord and His Associates)