Wed, Sep 23, 2015 - Kirtan and Lecture by H.H. Mahavishnu Swami - Srimad Bhagavatam 5.3.14