Sat, Jan 16, 2016 - Lecture by H.G. Laksmi Narayana Prabhu - Srimad Bhagavatam 5.8.9